Üye Girişi
Şifremi Hatırlat Şifremi Hatırlat
| |
Yeni Üyelik Yeni Üyelik
Yeni sitemizin tasarımı ve kullanışı nasıl
Anket AnketEklenti Kur
Radyo Radyo


Dernek
Dernek Logosu Dernek Logosu

Basın Bülteni Basın Bülteni

Kaydol
E-Bülten E-Bülten

EtkinlikEtkinlik Kayıt Formu Kayıt FormuEtkinliklere kaydolmak için tıklayınız
CanlıCanlı Yayın Yayın
UlaşımUlaşım Krokisi Krokisi
SohbetSohbet Bölümü BölümüDolu dolu ve hoşça vakit geçirmek için
DavetDavet Bölümü BölümüTanıdıklarınızı çağırın sitemizi canlandırın
İletişimİletişim Formu Formuinfo@ozder.org.tr
Reklamlar Reklamlar

Memurlar Memurlar

DERNEĞİMİZİN TÜZÜĞÜ

ÖZLÜ KÖYÜ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

(ÖZDER)

 

DERNEĞİN ADI:

Madde 1- ÖZLÜ KÖYÜ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

Derneğin Kısa Adı: ÖZDER

DERNEĞİN MERKEZİ:

Madde 2- Derneğin Merkezi İstanbul-Kadıköy’ dür.

DERNEĞİN ŞUBESİ, ORGANLARI, YÖNETİMİ:

Madde 3/1 Dernek yasaların öngördüğü kural ve işlemlere uygun olarak İstanbul´ un Merkez ilçe ve ilçeleri ile diğer il, merkez ilçe ve ilçelerinde birer şube açabilir. İl ve ilçe şubelerinde hiyerarşi yoktur. Genel Merkez Genel kuruluna eşit koşulda üye gönderilir.

Şubelerin nasıl kurulacağı ve iç işleyişleri hakkında dernek tüzel kişiliğinin kazanılmasından itibaren 3 ay içinde Şubeler yönetmeliği hazırlanır. Kurucular kurulunun görevlendirdiği geçici yönetim kurulu bu yönetmeliği ilk genel kurulda Genel Merkez Genel Kurulunun onayına sunmak üzere kabul eder ve yönetmelik böylece yürürlüğe girer.

Genel Merkez Yönetim Kurulunca Şube açmakla yetkilendirilen ve en az üç kişiden oluşan kurucular en geç altı ay içinde genel kurulu yaparak yasal organlarını oluşturur.

3/2 Şubeler, Yasalar ve Ana tüzük gereği derneğe bağlı, hak ve varlığı dernek bünyesine dahil yetkili kılındığı çalışma alanında dernek amaç ve çalışma konuları doğrultusunda Yönetim kurulu kararları ile özerk çalışmalarda bulunmakla görevli, Şubeler Yönetmeliği hükümleriyle ilişkileri belirlenmiş bağımsız konutlu dernek iç organıdır.

3/3 Şubeler genel kurullarını üç yılda bir genel merkez kurulundan en az 60 gün önce yapmak ve genel kurulun yapılacağı yeri, günü ve saati en az 30 gün öncesinden genel merkeze bildirmek zorundadır.

Şube Genel Kurul´u salt çoğunlukla toplanır. Merkez Genel Kurulu´na ait hükümler şube genel kurulu için de geçerlidir.

Şubeler, Genel Kurulunda 11/1 maddede belirtilen esaslar dahilinde seçecekleri delegelerle Genel Merkez kuruluna katılırlar. Delege listesi Genel merkez Genel Kurulundan en az 25 gün önce Genel Merkeze bildirilir. Bu süre içinde bildirilmeyen delegeler Genel Kurul´a katılamazlar. Şube genel kurulunda 5 asil 5 yedek üye ile birlikte 3 asil 3 şube denetleme kurulu üyeleri de üç yıllık süre için seçilir.

Şubeler Genel Merkez Yönetim Kuruluna haber vermeden genel kurul yapamazlar. Şubelerin her türlü taşınır ve taşınmaz mal varlığı Genel merkezin mal varlğı sayılır.

3/4  Şubeler yıllık brüt gelirin %5´ni, üye aidatlarının %15´ini genel kurullarından önce  üst kuruluş payı olarak genel merkeze öderler. Mali ve idari çalışmalarını da üç aylık raporlar halinde genel merkeze bildirirler.

 

DERNEĞİN AMAÇ ve İLKELERİ:

Madde 4/1 Özlü Köyünden gurbete gitmiş köylülerin çeşitli sosyal faaliyetler ile bir araya gelmelerini, tanışmalarını ve kaynaşmalarını sağlayarak köy içinde veya köy dışında maddi ve manevi güçlerini birleştirerek köye ve tüm topluma yararlı istihdam sağlayıcı sosyal, kültürel ve ekonomik çalışmalar yapmak.

4/2 Özlü Köyünde ve komşu köylerde ikamet eden veya başka illere ya da yurt dışına tahsile gitmiş anaokulu, ilköğretim, ortaöğretim, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora yapan yardıma muhtaç yoksul öğrencilerin ulaşım, araç-gereç, giyecek, yiyecek, barınma

 

 

 gibi her türlü ihtiyaçlarını karşılamak. Halkın ve öğrencilerin sosyal ve kültürel aktivitelerini geliştirmek.

4/3 Köylülerle bağlantı sağlamak, öğrenci ve velilere faydalı olabilecek müsamere, konferans, sportif faaliyetler, eğlence ve geziler düzenlemek.

4/4 Özlü Köyü’nde bulunan okul, cami, çeşme, köprü, tarihi nitelik taşıyan evlerin, mezarlıkların, külliyelerin, anıt ağaçların ve benzeri köy kültür varlıklarının bakım, onarım, inşa ve korumalarını sağlamak.

4/5 Köyün sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesini sağlamak için projeler yapmak, bu projeleri hayata geçirmek için çalışmalar yapmak.

DERNEĞİN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN SÜRDÜRECEĞİ ÇALIŞMA KONULARI İLE ÇALIŞMA USULLERİ VE FAALİYET ALANI:

Madde 5- Dernek dördüncü maddede belirtilen amacını gerçekleştirebilmek için (İzin almanın yasal zorunluluğu olduğu hallerde ilgili makamlardan izin almak kaydı ile) aşağıdaki çalışmaları yapar:

5/1 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, dernekler kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilirler. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında ayni veya nakdi katkı alabilir. 

5/2 Dernek amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organların kararı ile platformlar oluşturabilirler.

Platformlar, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamaz ve faaliyet gösteremezler. Bu yasağa aykırı hareket edenler hakkında ilgili kanunların cezai hükümleri uygulanır.

5/3 Dernek yukarıda belirtilen amacın gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunabilmesi için faaliyet konusu ile ilgili yasa hükümlerini uygulamak zorundadır. Aksine bir tasarrufta bulunamaz

5/4 Sosyal, Kültürel ve bilimsel çalışmalarda bulunmak, okullar açmak, süreli ve süresiz dergi,gazete, kitap yayınlamak.

5/5 Yurt içi ve Yurt dışı geziler düzenlemek.

5/6 Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için taşınmazlar almak, Genel Merkez ve Dernek binaları inşa etmek, satın almak aynı iş kolunda çalışmaları tek bina altında toplamak için merkezi siteler ve benzeri yapılar kurmak.

5/7 Sağlanacak karı her ne ad altında olursa olsun üyeleri arasında bölüştürmemek koşuluyla üyelerine, yiyecek, giyecek ve her türlü menkul mal satan tüketici kooperatifleri oluşturmak, üyelerin kısa vadeli kredi gereksinimlerini sağlamak için yardım sandıkları kurmak, üyelerin yararlanması için lokal açmak, işletmek.

5/8 Konferans, seminer, sempozyum, kongre ve kurs gibi bilimsel toplantılar düzenler, burs ve maddi destek sağlar. Çok merkezli araştırmalar düzenler, çalışma grupları oluşturur.

5/9 İlgili konularda yurt içi ve yurt dışı resmi, özel ya da tüzel kişilerle görüşmeler yapar, dernek ve vakıflarla işbirliği yapar.

5/10 Elektronik ortam dahil her türlü iletişim aracını kullanarak amaçlarına uygun yayın yapar.

5/11 Benzer amaçlara yönelmiş diğer derneklerle haberleşir, işbirliği yapar, ticari ve bilimsel gelişmelere karşılıklı yardımcı olur.

5/12 Üyelerinin mesleki ve ticari haklarını ve çıkarlarını korumak için her türlü idari ve hukuki yollara başvurur, davalar açar ve açılan davaları takip eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

DERNEĞİN KURUCU GENEL YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:

 

Madde 6 -Derneğin kurucu Genel Yönetim Kurulu 10 üyeden oluşur. 18 yaşını tamamlamış ve Medeni Hakları kullanma ehliyetine sahip kişilerden oluşan aşağıda isimleri yazılı T.C. vatandaşı 10 kişi derneğin Kurucu Genel Yönetim Kurulu üyeleridir.

 

Sıra No:

ADI SOYADI VEYA UNVANI

MESLEK / SANATI ve FAALİYET KONUSU

GÖREVİ

İKAMET ADRESİ

İMZASI

1

Zakir SET

Avukat

Başkan

Acıbadem Mah. Haşimbey Sok. 22/11            Kadıköy-İstanbul

 

2

Aysel SET

Vergi Denetmeni

Başkan Yardımcısı

Acıbadem Mah. Haşimbey Sok. 22/11            Kadıköy-İstanbul

 

3

Aykut SET

Mühendis

Sekreter

Sahrayıcedit Mah. Cami Sk. No:17/17    Kadıköy-İstanbul

 

4

Zafer SET

Mühendis

Sayman

Sahrayıcedit Mah. Cami Sk. No:17/17    Kadıköy-İstanbul

 

5

Ali Rıza SET

Bilgi İşlemci

Üye

Çamlıca Cad.No:40/3    Üsküdar-İstanbul

 

6

İlyas AKDİ

Serbest Meslek

Üye

Esenyurt Sk. No:11    Çekmeköy-İstanbul

 

7

Aydın SET

Mali Müşavir

Üye

Söğütlüçayır Cad. Aydınevler Sitesi No:A-Blk/11 34696 Üsküdar-İstanbul

 

 8

Coşkun ÇAKIR

Memur

Üye

Y.Dudullu Madenler Mah.Ümit Sk. No:15/4 Ümraniye-İstanbul

 

 

9

İsmihan SET

Öğretmen

Üye

Evkaf Mah. Kırlangıç Sk. No:4/1        Fatsa-Ordu

 

 

10

Sami Özcan SET

Öğretmen

Üye

Subaşı Mah. 30. Sk. No:26 K:3  Merkez-Ordu

 

DERNEĞE ÜYE OLMA HAKKI:

Madde 7- Fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler derneğimize üye olabilirler. Üye namzetlerinin, üyelik için yazılı olarak yapılan müracaatları Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından en geç 30 gün içinde karara bağlanır. Bu süre içinde bir karara varılmamışsa üyelik başvurusu ret edilmiş sayılır.  Yönetim kurulu kararı bir yazı ile veya bizzat tebliğ ederek müracaat sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, Üye Kayıt Defterine kaydedilir.

Hiç bir kimse, derneğe üye olmaya ve hiç bir dernek de üye kabul etmeye zorlanamaz

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:

Madde 8/1 Kendiliğinden :

Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

 

8/2 Çıkma ile :

Hiç kimse, dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir.

8/3 Çıkarılma ile :

Dernek tüzüğüne aykırı hareket eden ve özürsüz olarak aidatını bir yıl içinde ödemeyenlerin üyeliklerine Genel Yönetim Kurulu kararı ile üyeliklerine son verilir.  Üyeliğin sona erdiğine dair alınan yönetim kurulu kararından sonra üyenin üyelik kaydı defterden silinir. Dernek tüzüğüne aykırı hareket ettiklerinden dolayı üyelikten çıkartılan üyelerin genel kurula itiraz hakkı vardır. Üyelikten çıkarılanın itirazı halinde Genel Merkez Genel Kurulunun ilk toplantısında itiraz görüşülerek kesin sonuca bağlanır.

 

ÜYELERİN HAKLARI:

Madde 9/1 Eşitlik ilkesi :

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Dernek; üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz.

Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez.

9/2 Oy hakkı :

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır; üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Üye tüzel kişi ise tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

 

ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Madde 9/1  Aidat Verme Yükümlülüğü :

Üyelik giriş aidatı 20 (yirmi) YTL olup, her üye aylık 10 (on) YTL ve yıllık 120 (yüz yirmi) YTL. aidat borcunu vermekle yükümlüdür. Üyeler aidatlarını yıllık ödeyebilecekleri gibi aylık olarak da ödeyebilirler.  Ekonomik şartlara göre Yönetim Kurulu aylık üye aidatını artırmaya yetkilidir. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin aidatlarını vermek zorundadır.

Onursal üyeler aidat vermek zorunda değildir. İstekleri halinde aidat verebilirler.

9/2 Diğer yükümlülükler :

Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler.

Her üye, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

Dernek üyeleri şahsi iş ve işlemlerinde dernek adını kullanarak menfaat sağlamak ya da alacak veya borç ilişkisine giremezler.

 

DERNEĞİN ORGANLARI:

Madde 10- Derneğin Organları şunlardır:

10.1- Genel Merkezde:

a- Genel Kurul

b- Genel Yönetim Kurulu

c- Genel Denetim Kurulu

 

10.2- Şubelerde :

a- Şube Genel Kurulu

b- Şube Yönetim Kurulu

c- Şube Denetim Kurulu

10.3- Genel Merkez Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir Dernek Genel Başkanı, iki Genel Başkan Yardımcısı, bir Genel Katip ve bir Genel Sayman seçer.

Şubelerde ise, Şube Başkanı, Başkan Yardımcısı, Şube Katibi ve Şube Saymanı seçilir.

 Derneğin zorunlu organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur.

Dernek zorunlu organları dışında başka organlar da oluşturabilirler. Ancak, bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Dernek, gerekli gördükleri yerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacı ile temsilcilik açabilir. Temsilcilikler genel kurulda temsil edilmezler. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazı ile bildirilir.

GENEL KURULUN OLUŞUMU, TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI USULÜ:

Madde: 11/ 1 Genel Merkez Genel Kurulu aşağıdaki biçimde oluşturulur:

 

A- Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri

B- Genel Merkez Denetim Kurulu Üyeleri

C- Yeni ve Eski Genel Başkanlar

D- Görevde bulunan Dernek Şube Başkanları

E- Şube Temsilcileri

F- Onur Kurulu Üyeleri

G- Diğer üyeler

Şube temsilcilerinin kaç kişi olacağı şubelerin üye sayısına ve aşağıdaki esaslara göre belirlenir. Yukarıdaki fıkranın A, B, C, D, E, G bendinde sayılan Genel Merkez Genel Kurul üyelerinin toplam sayısı bulunup 30 sayısı çıkarılır. ( 1. Olağan Genel Kurul salt kurucu üyelerle yapılır. 2. Olağan Genel Kurulda bu sayı salt çoğunluktur.)

Şubeler toplam üye sayısına bu çıkan sayı bölünür. Bulunan bölümün tam sayısı her şubenin üye sayısına ayrıca bölünür. Bulunan bölümün tam sayısı her şubeye kaç temsilcilik düşeceğini belirtir.

Üye sayılarına göre her il ve ilçenin genel kurulda temsilcisi değişik sayıda olur. Bu hesaplama her Genel Kurul öncesine rastlayan 15 Nisan günü itibarıyla şubelerin üye sayısına göre yapılır. Bu hesaplamanın nasıl yapılacağı yukarıdaki maddelere aykırı olmamak koşuluyla ayrıntılı biçimde Genel Kurul yönetmeliğinde belirtilir. Bu Yönetmelik de Şube Yönetmeliği hazırlama süre ve biçimine göre yapılır.

Dernek Genel Kurulu, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı asil üyelerden oluşur. Dernek genel kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

Olağan toplantı: Genel kurul, en az 3 yılda bir HAZİRAN ayında yönetim kurulunun çağrısı üzerine olağan olarak toplanır.

Olağanüstü toplantı: Genel Kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hâllerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hukuk hâkimi, üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

TOPLANTISIZ VEYA ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR:

Madde 12- Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

TOPLANTIYA ÇAĞRI:

Madde 13- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. En az 15-gün (onbeş) önceden günü, saati, yeri ve gündemi, yönetim kurulunca; genel kurula katılacak üyelere bir gazetede ilan edilerek veya yazılı bildirim ya da elektronik posta ile bildirilir. Toplantının yapılacağı gün ve saat, yer ile toplantı gündemi toplantı gününden en az otuz- gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir. Bu bildirimde çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bir haftadan az zaman bırakılamaz.

Toplantı bir başka sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle üyelere bildirilir. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde genel kurul yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ VE TOPLANTI YETER SAYISI:

Madde 14- Genel kurul toplantıları Dernek Merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunun tespit edeceği başka uygun bir yerde yapılabilir.

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hâllerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının bir katından az olamaz.

 

TOPLANTI USULÜ:

Madde 15- -Dernek Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen ve mahallinin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantıda yeter sayısı sağlandığı bir tutanakla tespit edilir.

Genel kurul toplantısının açılışından sonra, toplantıyı yönetmek üzere, bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilir.

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda organlar gizli oy-açık tasnif usulü ile seçilir. Seçimlerde liste oylaması yapılabileceği gibi, Genel Kurulun karar vermesi halinde "Çarşaf Liste" biçiminde oylama da yapılabilir. Liste oylaması yapılması halinde asil üye sayısı kadar yedek üye de listelerde belirtilir.

 

Çarşaf liste uygulamasında, en çok oy alan seçilmesi gereken üye asil, sonra gelen o sayıdaki üye de yedek seçilmiş olur.

         Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

 

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK  KONULAR:

 

Madde:l6 - Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin isteği  üzerine görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 17-

a) Divan kurulunun oluşturulması.

b) Gündemi aynen veya değişiklikleri ile birlikte kabul etmek.

c) Dernek organlarının seçilmesini sağlamak.

d) Yönetim ve denetleme kurulu raporlarını görüşmek ve yönetim kurulunu ibra etmek.

e) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması hususunda karar vermek.

f) Genel kurul, üyeliğe kabul veya üyelikten çıkarma konularında yönetim kurulu kararlarına                             karşı yapılan itirazları müzakere ederek son kararı vermek.

g) Yönetim ve denetleme kurulu üyeleri ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek ücret ve yollukları belirlemek.

h) Dernek tüzüğünde değişiklik yapmak.

i) Derneğin feshedilmesi kararını almak.

j) Dernek için taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması işletilmesi veya kiralanması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek.

k)  Dernek adına şube açılmasına karar vermek.

 

OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:

Madde 18/1 Karar yeter sayısı :

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

18/2 Oy hakkından yoksunluk :

Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukukî işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

18/3 Kararın iptali :

Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her hâlde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.

Diğer organların kararlarına karşı, dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.

 

YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ ve ÇALIŞMA ŞEKLİ:

Madde 19- Yönetim kurulu, 5 asil ve 5 yedek üyeden olmak üzere dernek üyelerin arasından 3 yıl süreyle genel kurulca gizli oyla seçilir.

Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle (yedek üyelerinde göreve çağrılmasına rağmen) üye tamsayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hukuk hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Yönetim kurulu kararlarını çoğunlukla alır. Yönetim kurulunun mutat toplantıları yönetim kurulunca kararla belirlenir. Yönetim kurulu mutat toplantılarına mazeret beyan etmeden üst üste üç kez katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği düşer.

 

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI:

 

Madde:20- Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar nedeni ile yedeklerin değiştirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri ve denetleme kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır-. Çağrının yapılması halinde Dernek üyelerinden birinin başvurusu ile Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

 

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:

Madde: 21-

a) Yönetim Kurulu, derneğin yürütme ve temsil organıdır. Bu görevini kanuna ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.

b) Temsil görevi, yönetim kurulunca, üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir.

c) Derneği, yapılacak olan olağan veya olağanüstü genel kurulu hazırlamak.

d) Dernek yönetim kurulu faaliyet raporunu hazırlamak.

f) Dönemlere ait İşletme hesap özeti ile tahmini bütçeyi hazırlamak.

g) Üyelerin her türlü müracaatlarını değerlendirip ilgililere bilgi vermek. Yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları genel kurula sunmak.

h) Çalışma programını tanzim etmek ve genel kurula sunmak.

i) Yönetim Kurulu üyelerinin boşalması halinde yedek üyeleri göreve çağırmak.

j) Her türlü hibe ve bağışı kabul etmek.

k) Temsilcilik açılmasına ve platform oluşturulmasına karar vermek.

l) Derneğin amaç ve hizmetlerine yönelik araç ve gereç ile demirbaş malzemesi satın almak.

 

DENETİM KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ :

Madde: 22- Denetim kurulu, 3 asil ve 3 yedek üyeden genel kurulca 3 yıl süre ile seçilir. Denetleme kurulu kendi aralarında birini başkan seçerek görev bölümü yapar. Denetleme kurulu derneğe ait her türlü evrak, defter ve tutanakları incelemek ve yönetim kurulundan istemeye yetkilidir. Yönetim kurulu bu isteği yerine getirmekle yükümlüdür.

Denetim kurulu, denetleme görevini, dernek tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar, denetleme sonuçlarını bir raporla yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Asil üyelerden boşalma olduğu takdirde sırayla yedek üyelerden göreve çağırır ve gerekli görülmesi halinde derneği olağanüstü toplantıya çağırır.

 

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ:

Madde: 23-Dernek’te iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

 

ORGANLARIN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

Madde: 24-Dernek; genel kurulu izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları bir yazı ile mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür.

Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de aynı usule tabidir.

DERNEĞİN GELİRLERİ:

Madde 25-

a) Üye aidatı,

b) Dernek faaliyetleri sonunda veya dernek mal varlığından elde edilen gelirler.

c) Bağışlar ve yardımlar,

d) 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

e) İlgili mercilere önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni veya nakdi yardım alınabilir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla yapılması zorunludur.

 

YASAKLAR :

Madde: 26-Dernek tüzükteki amaç ve bu amaçları gerçekleştirmek üzere sürdüreceği belirtilen çalışma konuları dışındaki başka faaliyetlerde bulunamaz. Ayrıca Dernekler Kanununun 29 ve 30 ncu maddelerinde belirtilen yasaklara uymak zorundadır. Aksi halde bu kanun ile diğer kanunların bu konudaki ilgili hükümleri uygulanır.

DERNEK TARAFINDAN TUTULACAK DEFTERLER :

Madde: 27-İşletme hesabına göre defter tutan derneğin aşağıda ilk altı sırada yazılı defterleri tutması zorunludur.

a) Üye kayıt defteri: Derneğe üye olanların kimlikleri, derneğe üye oluş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları bu deftere yazılır,

b) Karar defteri: Yönetim kurulunun kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır,

c) İşletme hesabı defteri : Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir,

d) Evrak Kayıt defteri : Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir.

e) Alındı belgesi kayıt defteri : Alındı belgelerinin kaydedildiği defterdir.

f) Demirbaş Kayıt Defteri : Demirbaşların kaydedildiği defterdir.

g) İcap eden sair defterler: Dernek ihtiyaç duyduğu başka defterleri de tutabilir.

Yukarıda yazılı defterlerin tamamının ilk kullanımda, dernekler birimlerinden yada noterden onaylanması zorunludur.

Bilanço esasına geçilmesi halinde İşletme Hesabı Defteri yerine Yevmiye Defteri ile Büyük Defter tutulur. Bu defterlerin tasdiki de İşletme Hesabı Defterinin tasdiki usulüne tabidir.

 

GELİR VE GİDERDE USUL :

Madde: 28-Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile basımevlerine bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlarda ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi yönetim kurulunca düzenlenir. Düzenlenen yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimine verilmesinden itibaren adına yetki belgesi düzenlenen kişilerce gelir tahsil edilmeye başlanacaktır.

 

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:

Madde: 29- Dernek, genel kurulun yönetim kuruluna yetki vermesi halinde en fazla dernek gelirlerinin bir yıldaki toplamının % 50’sini aşmayacak şekilde borçlanabilir.

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde: 30-Tüzükte değişiklik yapmaya genel kurul yetkilidir. Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarında gündemde bulunmak kaydıyla veya toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin önergesi ile gündeme alınmak suretiyle tüzük değişikliği yapılabilir.

Tüzük Değişikliğinin görüşülebilmesi için, genel kurul toplantısına katılan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması ve hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin onaylaması gerekir,

İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

 

TAŞINMAZ MAL EDİNME:

Madde: 31-Dernek; genel kurulun yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilir. Dernek edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülkî idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür.

 

SANDIK KURMA:

Madde: 32-Dernek, sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla genel kurul kararıyla sandık kurabilir. Bu sandığın kuruluş ve çalışma esası, ilgili yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir.

DERNEĞİN FESHİ:

Madde: 33-Dernek genel kurulu derneğin feshine her zaman karar verebilir. Ayrıca derneğin fesih kararı, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması sebebi ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

DERNEĞİN TASFİYESİ:

Madde: 34-Derneğin tasfiye şekli fesih kararının alındığı genel kurul toplantısında belirlenir. Ancak genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamışsa yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Derneğin feshinin yönetim kurulu tarafindan otuz- gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilmesi gereklidir.

Genel kurul kararı ile feshedilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilen derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi, tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılacaktır.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “tasfiye halinde Özlü Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği” ibaresi kullanılacaktır.

Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceleyecek, inceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanacaktır. Tasfiye işlemeleri sırasında borçlu olduğu tespit edilen derneklerin alacaklılarına çağrıda bulunulacak ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenecektir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilecek, alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar tüzükte belirtildiği şekilde devredilecektir.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından, durumu yedi gün içinde bir yazı ile dernekler birimine bildireceklerdir. Bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin feshedilmesi için soruşturma veya dava açılması halinde, Dernek fesih ve buna bağlı olarak dernek mallarının devrine dair bir karar aldığı takdirde, soruşturma ve dava sonuçlanıncaya kadar devir işlemi yapılmaz.

Tasfiye işlemi sonucu derneklerin defter ve belgelerinin saklanma usulü, süresi ve tasfiyeye ilişkin gerekli belgeler ilgili yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

 

TÜZÜKTE BULUNMAYAN HÜKÜMLER:

Madde: 35-Dernek tüzüğünde hüküm bulunmaması halinde 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

KURUCU ÜYELER:

Madde: 36-

Sıra no

ADI SOYADI VEYA ÜNVANI

MESLEK/SANATI VE FAALİYET KONUSU

İKAMETGAH

ADRESİ

 

UYRUĞU

 

İMZASI

1

Zakir SET

Avukat

Acıbadem cad. 6/4

                   Kadıköy-İst.

T.C.

 

2

Aysel SET

Vergi Denetmeni

Acıbadem cad. 6/4

                   Kadıköy-İst.

T.C.

 

3

Salih AKKOZ

Armador

Çamçeşme mah. Yıldız sk.No:6          Pendik-İst.

T.C.

 

4

Hulüsi AKDİN

Memur

G.O.P. Mah. 10.Cad. 56/1     Gazi Osman Paşa-Ankara

T.C.

 

5

Muhlis SET

Yeminli Mali Müşavir

Libadiye Cad. Tahralı Sit. Samyeli Apt. K:3

                   Üsküdar-İst.

T.C.

 

6

İlyas AKDİ

Serbest Meslek

Esenyurt Sk. No:11

            Çekmeköy-İst.

T.C.

 

7

Aydın SET

Serbest Mali Müşavir

Söğütlüçayır Cad. Aydınevler Sitesi A-Blk/11

                   Üsküdar-İst.

T.C.

 

8

Metin ÇAKIR

 MEB

 Müfettişi

2. Meşrutiyet C. 279 S. Atakent Evleri  No:D40-13 D:20                    Ankara

T.C.

 

9

Ali Rıza SET

Bilgi İşlemci

Çamlıca Cad.No:40/3                                        

                   Üsküdar-İst.

T.C.

 

10

Coşkun ÇAKIR

Memur

Y. Dudullu Madenler Mah. Ümit sk. No:15/4                        

                 Ümraniye-İst.

T.C.

 

11

Derya KÖK

Öğretmen

Eski Edirne asfaltı 41/4 S.çitliği              GOP-İst.

T.C.

 

12

İsmihan SET

Öğretmen

Evkaf Mah. Kırlangıç Sk. No:4/1           Fatsa-Ordu

T.C.

 

13

Turan SET

Doktor

 Devlet Hastanesi   

            Kızılırmak-Çankırı

T.C.

 

14

Zafer SET

Mühendis

Sahrayıcedit Mah. Cami Sk. No:17/17   

                    Kadıköy-İst.

T.C.

 

15

Tunay SET

Mühendis

Damarlı Beldesi

                   Gölköy-Ordu

T.C.

 

16

Sibel KAYMAKCI

Avukat

Ünalan Mah. Köseoğlu Sk. No:40/5      Üsküdar-İst.

T.C.

 

17

Ayhan SET

Öğretmen

Yeşilce Mah. Duygu Sk. No:44 D:6

                 Kağıthane-İst.

T.C.

 

18

Sami Özcan SET

Öğretmen

Subaşı Mah. 30. Sk. No:26 K:3    Merkez-Ordu

T.C.

 

19

Aykut SET

Mühendis

Sahrayıcedit Mah. Cami Sk. No:17/17 

                    Kadıköy-İst.

T.C.

 

20

Cafer SET

Öğretmen

Gölköy İmam Hatip Lisesi

                   Gölköy-Ordu

T.C.

 

Bu tüzük, İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünce onaylanmasından sonra yürürlüğe girer.

Sayfa Üretim süresi :0,043

© 2009 ozder.org.tr
Özlüköyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Resmi Web Sitesi http://www.ozder.org.tr

Tam Ekran